வகை விலங்கு நோய்களுக்கான சிகிச்சை

கால்நடை மருத்துவத்தில் மருந்து "அம்ப்ரோலியம்" பயன்படுத்துவது: உபயோகத்திற்கான வழிமுறைகள்
விலங்கு நோய்களுக்கான சிகிச்சை

கால்நடை மருத்துவத்தில் மருந்து "அம்ப்ரோலியம்" பயன்படுத்துவது: உபயோகத்திற்கான வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு பண்ணை உரிமையாளரும் தங்கள் செல்லப்பிராணிகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்து அக்கறை காட்டுகிறார்கள். பறவைகள் மற்றும் முயல்களுக்கு ஆம்ப்ரோலியம் பொருத்தமானது, அவை ஐமெரியோஸ் மற்றும் கோசிடியோசிஸ் போன்ற நோய்களுக்கு அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்த கட்டுரை அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது மற்றும் பக்க விளைவுகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் என்ன என்பது பற்றியது. "ஆம்ப்ரோலியம்": கலவை மற்றும் வெளியீட்டு வடிவம் ஆன்டிகோசிடியா "ஆம்ப்ரோலியம்" என்பது மணமற்ற மற்றும் சுவையற்ற வெள்ளை தூள்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
விலங்கு நோய்களுக்கான சிகிச்சை

கால்நடை மருத்துவத்தில் மருந்து "அம்ப்ரோலியம்" பயன்படுத்துவது: உபயோகத்திற்கான வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு பண்ணை உரிமையாளரும் தங்கள் செல்லப்பிராணிகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்து அக்கறை காட்டுகிறார்கள். பறவைகள் மற்றும் முயல்களுக்கு ஆம்ப்ரோலியம் பொருத்தமானது, அவை ஐமெரியோஸ் மற்றும் கோசிடியோசிஸ் போன்ற நோய்களுக்கு அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்த கட்டுரை அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது மற்றும் பக்க விளைவுகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் என்ன என்பது பற்றியது. "ஆம்ப்ரோலியம்": கலவை மற்றும் வெளியீட்டு வடிவம் ஆன்டிகோசிடியா "ஆம்ப்ரோலியம்" என்பது மணமற்ற மற்றும் சுவையற்ற வெள்ளை தூள்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...