வகை வளர்ந்து வரும் வாத்துக்கள்

நாங்கள் வீட்டில் வாத்துக்களை வளர்க்கிறோம்: சிறந்த இனங்கள் பற்றி விவாதிக்கிறோம், இளைஞர்களை பராமரிப்பதற்கும், குஞ்சு பொரிப்பதற்கும் நாங்கள் நிலைமைகளை உருவாக்குகிறோம்.
வளர்ந்து வரும் வாத்துக்கள்

நாங்கள் வீட்டில் வாத்துக்களை வளர்க்கிறோம்: சிறந்த இனங்கள் பற்றி விவாதிக்கிறோம், இளைஞர்களை பராமரிப்பதற்கும், குஞ்சு பொரிப்பதற்கும் நாங்கள் நிலைமைகளை உருவாக்குகிறோம்.

வாத்து வளர்ப்பது உழவர் நிறுவனங்களின் குறிப்பிடத்தக்க உரிமையாக இருந்தாலும், இந்த பறவைகள் வீட்டு வளர்ப்பிற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. அதே நேரத்தில், முழு மந்தைகளையும் நடவு செய்வதற்கும், பறவைகளை விற்பனை செய்வதற்கும் அவசியமில்லை, அவை ஆத்மாவுக்காக வெறுமனே வளர்க்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் இறைச்சி, கல்லீரல் மற்றும் புழுதி வடிவில் நல்ல லாபத்தைப் பெறுகின்றன.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
வளர்ந்து வரும் வாத்துக்கள்

நாங்கள் வீட்டில் வாத்துக்களை வளர்க்கிறோம்: சிறந்த இனங்கள் பற்றி விவாதிக்கிறோம், இளைஞர்களை பராமரிப்பதற்கும், குஞ்சு பொரிப்பதற்கும் நாங்கள் நிலைமைகளை உருவாக்குகிறோம்.

வாத்து வளர்ப்பது உழவர் நிறுவனங்களின் குறிப்பிடத்தக்க உரிமையாக இருந்தாலும், இந்த பறவைகள் வீட்டு வளர்ப்பிற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. அதே நேரத்தில், முழு மந்தைகளையும் நடவு செய்வதற்கும், பறவைகளை விற்பனை செய்வதற்கும் அவசியமில்லை, அவை ஆத்மாவுக்காக வெறுமனே வளர்க்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் இறைச்சி, கல்லீரல் மற்றும் புழுதி வடிவில் நல்ல லாபத்தைப் பெறுகின்றன.
மேலும் படிக்க
Загрузка...