வகை கத்தரிக்காய் ரோஜாக்கள்

வளர்ந்து வரும் ரோஜா தோட்டக்காரர்கள் மிகவும் தவறு என்ன தவறுகள்
கத்தரிக்காய் ரோஜாக்கள்

வளர்ந்து வரும் ரோஜா தோட்டக்காரர்கள் மிகவும் தவறு என்ன தவறுகள்

வளர்ந்து வரும் ரோஜாக்களில் தோட்டக்காரர்கள் பெரும்பாலும் தவறுகளை செய்கிறார்கள், அவை மோசமான மொட்டு வளர்ச்சி, வளர்ச்சி தடுப்பு மற்றும் நிற இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். ரோஜாவில் தளிர்கள் ஏன் வாடிவிடுகின்றன, தாழ்வெப்பநிலை அல்லது ஒளியின் பற்றாக்குறை பூவை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை இந்த கட்டுரையில் விளக்குவோம். உங்களுக்குத் தெரியுமா? ரோஜா என்பது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஒரு வகை இனமாகவும் உள்ளது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
கத்தரிக்காய் ரோஜாக்கள்

வளர்ந்து வரும் ரோஜா தோட்டக்காரர்கள் மிகவும் தவறு என்ன தவறுகள்

வளர்ந்து வரும் ரோஜாக்களில் தோட்டக்காரர்கள் பெரும்பாலும் தவறுகளை செய்கிறார்கள், அவை மோசமான மொட்டு வளர்ச்சி, வளர்ச்சி தடுப்பு மற்றும் நிற இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். ரோஜாவில் தளிர்கள் ஏன் வாடிவிடுகின்றன, தாழ்வெப்பநிலை அல்லது ஒளியின் பற்றாக்குறை பூவை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை இந்த கட்டுரையில் விளக்குவோம். உங்களுக்குத் தெரியுமா? ரோஜா என்பது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஒரு வகை இனமாகவும் உள்ளது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...