வகை டவுனி பூஞ்சை காளான்

பூண்டு ஏன் மஞ்சள் நிறமாக மாறும், இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்
டவுனி பூஞ்சை காளான்

பூண்டு ஏன் மஞ்சள் நிறமாக மாறும், இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்

பூண்டு வளர்ந்து, கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு தோட்டக்காரரும் பூண்டு இலைகளை மஞ்சள் நிறமாக்குவதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டனர். Это может показаться нормой, так как листья обычно желтеют в летний период, что указывает на время сбора урожая. Но почему желтеют листья у чеснока именно весной? Выкапывая пожелтевший чеснок, вы можете обнаружить черные пятна, деформированные луковицы, чахлые корни и другие отклонения.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
டவுனி பூஞ்சை காளான்

பூண்டு ஏன் மஞ்சள் நிறமாக மாறும், இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்

பூண்டு வளர்ந்து, கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு தோட்டக்காரரும் பூண்டு இலைகளை மஞ்சள் நிறமாக்குவதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டனர். Это может показаться нормой, так как листья обычно желтеют в летний период, что указывает на время сбора урожая. Но почему желтеют листья у чеснока именно весной? Выкапывая пожелтевший чеснок, вы можете обнаружить черные пятна, деформированные луковицы, чахлые корни и другие отклонения.
மேலும் படிக்க
Загрузка...