வகை வளர்ந்து வரும் சிப்பி காளான்கள்

சிப்பி காளான்களை வீட்டில் பைகளில் வளர்ப்பதற்கான வழிகள்
வளர்ந்து வரும் சிப்பி காளான்கள்

சிப்பி காளான்களை வீட்டில் பைகளில் வளர்ப்பதற்கான வழிகள்

பல்வேறு காரணிகளால் வீட்டில் காளான்களை வளர்ப்பது முன்னோடியில்லாத வகையில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. வீட்டில் வளர்க்கப்படும் காளான்களில் தலைவர் சிப்பி காளான். இது ஆச்சரியமல்ல, ஏனெனில் இது தொழில்நுட்பம், உற்பத்தித்திறன் மற்றும் சேகரிக்கும் சிப்பி காளான்கள் ஆகியவற்றின் எளிமை என்பதால் அவை அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும். பரிந்துரைகள் மற்றும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, அனைவருக்கும் எளிதில், கிடைக்கக்கூடிய கருவிகள் மற்றும் பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி, அசல் மைசீலியத்தின் ஒரு கிலோவிற்கு 3 கிலோ வரை பயிர் சேகரிக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
வளர்ந்து வரும் சிப்பி காளான்கள்

சிப்பி காளான்களை வீட்டில் பைகளில் வளர்ப்பதற்கான வழிகள்

பல்வேறு காரணிகளால் வீட்டில் காளான்களை வளர்ப்பது முன்னோடியில்லாத வகையில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. வீட்டில் வளர்க்கப்படும் காளான்களில் தலைவர் சிப்பி காளான். இது ஆச்சரியமல்ல, ஏனெனில் இது தொழில்நுட்பம், உற்பத்தித்திறன் மற்றும் சேகரிக்கும் சிப்பி காளான்கள் ஆகியவற்றின் எளிமை என்பதால் அவை அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும். பரிந்துரைகள் மற்றும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, அனைவருக்கும் எளிதில், கிடைக்கக்கூடிய கருவிகள் மற்றும் பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி, அசல் மைசீலியத்தின் ஒரு கிலோவிற்கு 3 கிலோ வரை பயிர் சேகரிக்க முடியும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...