வகை கோழி நோய்கள்

"லோசெவல்", பயன்பாட்டு முறைகள் மற்றும் அளவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
கோழி நோய்கள்

"லோசெவல்", பயன்பாட்டு முறைகள் மற்றும் அளவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

பறவைகள், தேனீக்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படும் ஒரு கருவி "லோசெவல்" மருந்து. "லோசெவல்" மருந்து: விளக்கம் மற்றும் கலவை "லோசெவல்" என்பது ட்ரைசோலின் ஒரு ஹீட்டோரோசைக்ளிக் கலவையாகும், இது நீர், பாலிஎதிலீன் ஆக்சைடு, மார்போலினியம் / 3-மெத்தில்-1,2,4-ட்ரையசோல் -5-யில்தியோ / அசிடேட், டைமெதில் சல்பாக்ஸைடு கலவையில் எட்டோனியம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
கோழி நோய்கள்

"லோசெவல்", பயன்பாட்டு முறைகள் மற்றும் அளவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

பறவைகள், தேனீக்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படும் ஒரு கருவி "லோசெவல்" மருந்து. "லோசெவல்" மருந்து: விளக்கம் மற்றும் கலவை "லோசெவல்" என்பது ட்ரைசோலின் ஒரு ஹீட்டோரோசைக்ளிக் கலவையாகும், இது நீர், பாலிஎதிலீன் ஆக்சைடு, மார்போலினியம் / 3-மெத்தில்-1,2,4-ட்ரையசோல் -5-யில்தியோ / அசிடேட், டைமெதில் சல்பாக்ஸைடு கலவையில் எட்டோனியம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...