வகை ப்ரிம்ரோஸ்

பிரிவுகளின் பட்டியல் மற்றும் ப்ரிம்ரோஸின் வகைகள்
ப்ரிம்ரோஸ்

பிரிவுகளின் பட்டியல் மற்றும் ப்ரிம்ரோஸின் வகைகள்

ப்ரிம்ரோஸ் இனங்களின் வகைகள் இனங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பூ வடிவத்தின் பல்வேறு இரண்டையும் பாதிக்கின்றன. இந்த இனத்தில் 550 இனங்கள் உள்ளன, மேலும் புதிய வகைகளின் இனப்பெருக்கம் குறித்த விஞ்ஞானிகளின் பணி நிறுத்தப்படாது. இந்த மிகுதியால் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்க, ப்ரிமின்ஸ் வகைகளை பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டியது அவசியம். அவை ஒவ்வொன்றும் சில அம்சங்களைப் போன்ற இரகங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
ப்ரிம்ரோஸ்

பிரிவுகளின் பட்டியல் மற்றும் ப்ரிம்ரோஸின் வகைகள்

ப்ரிம்ரோஸ் இனங்களின் வகைகள் இனங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பூ வடிவத்தின் பல்வேறு இரண்டையும் பாதிக்கின்றன. இந்த இனத்தில் 550 இனங்கள் உள்ளன, மேலும் புதிய வகைகளின் இனப்பெருக்கம் குறித்த விஞ்ஞானிகளின் பணி நிறுத்தப்படாது. இந்த மிகுதியால் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்க, ப்ரிமின்ஸ் வகைகளை பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டியது அவசியம். அவை ஒவ்வொன்றும் சில அம்சங்களைப் போன்ற இரகங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது.
மேலும் படிக்க
ப்ரிம்ரோஸ்

ஒரு விளக்கம் மற்றும் புகைப்படத்துடன் ஒரு நாட்டின் படுக்கைக்கு பத்து சிறந்த வசந்த மலர்கள்

பூக்கள் இல்லாமல் என்ன ஒரு dacha! பூச்செடிகளில் வசந்த மலர்கள் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அலங்காரமாக மாறியுள்ளன, குறிப்பாக அந்த இனங்கள் வளர குறைந்தபட்ச முயற்சி தேவைப்படும் மற்றும் அதே நேரத்தில் ஒரு சிறந்த அழகியல் தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஒரே இனத்தின் இரு தாவரங்களிலிருந்தும் வெவ்வேறு வண்ண மஞ்சரிகளோடு வசந்த மலர்களின் ஒரு மலர் படுக்கையை உருவாக்க முடியும், மேலும் அவை வெவ்வேறு இனங்களின் பூக்களிலிருந்து ஒன்றிணைக்கப்படலாம், இதனால் அவை ஒருவருக்கொருவர் உயரம், பரவுதல் மற்றும் வண்ணத்தில் இணக்கமாக இணைக்கப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க
Загрузка...